ทีมงานของเรา

 

ฝ่ายออกแบบ

Team Leader
คุณธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี  (วฟก.818)
คุณโกวิทย์ มโนภิรมย์     (ส.สถ.2231)
คุณธวัช มีชัย     (วก.714)
 
งานสถาปัตยกรรม
คุณโกวิทย์ มโนภิรมย์  (ส.สถ.2231)
 
งานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง
คุณสนั่น       วันชูเชิด  (สย.4739)
คุณขจรศักดิ์  อนุกุลอนันต์ชัย  (สย.5509)
 
งานวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
คุณขนิษฐา  ส่งสกุลชัย (วส.27)
คุณอมรเดช พรหมหากุล  (ภก.29693)
 
งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร
คุณธัมรัต    พรหมเพ็ญรังษี (วฟก.818)
คุณโกศิษฏ์  แก้วพิชัย  (สฟก.4642)
 
งานวิศวกรรมเครื่องกลและป้องกันอัคคีภัย
คุณธวัช มีชัย     (วก.714)
คุณธเนตร ไชยวรรณ   (สก.3079
 

ฝ่ายบริหารและควบคุมงาน

Team Leader
คุณประพัฒน์ คงนันทะ    ผู้อำนวยการ

 

ฝ่ายโครงการพิเศษ

Team Leader
คุณ ภาษภูเสฐฎ์ พฤกษ์ไพบูลย์

ออกแบบโครงการพิเศษ

Team Leader
คุณธวัช    มีชัย